Communications Specialist PR and Social Media Lead

Job description

The Communications Specialist will be responsible for developing and executing comprehensive social media and PR strategies to drive engagement, increase brand awareness, and support our business and client objectives. You will own the Earned, Shared and Owned parts of an integrated Communications strategy for both Orchard and our Clients.

The successful candidate will take ownership of Media Relations and Crisis Communications and have sound knowledge of Content Strategy, Influencer Marketing and all relevant Social and Digital platforms/ tools. The Comms Specialist would be expected to devise, develop, and deliver Earned/Shared/Owned strategies that can be measured and evaluated in terms of effectiveness against KPIs, enhanced brand reputation, behavioral change and lead generation/ sales. You will also have responsibilities to help secure new PR and Social Media business.

The role will also include selecting and developing a team capable of delivering projects to agreed budgets, timescales and to an exceptional standard.

This role is crucial in ensuring seamless integrated campaigns.

How to apply

To apply, please send a CV and cover letter (1 page maximum) to [email protected].

We receive a large number of applications so whilst we will do our best to contact everyone, if you have not heard from us within a month of your application you have unfortunately been unsuccessful.

All about you

In order to succeed in this role, you’ll…

· Be able to demonstrate a strong PR/Social Media and External Communications track record

· Be proficient in the undertaking of research for insight generation that underpins communications strategy and tactics

· Develop and implement comprehensive communication strategies to meet client objectives and goals.

· Oversee the creation of compelling content across various channels, including press releases, social media posts, website copy, and more.

· Increase our client portfolio, leading on Tenders and client pitches.

· Have a working knowledge and in-depth understanding of Digital Content and Social Media Strategy and Delivery.

· Have excellent communication and interpersonal skills, with the ability to effectively collaborate with clients, team members, and stakeholders.

· Collaborate cross-functionally with other departments, including events, production, creative, and media to align social media and PR efforts with overall client objectives.

· Have worked within a multi-product, multi-services organisation

· Have people management experience to lead and mentor a team of communication professionals, providing guidance, support, and feedback to ensure high-quality work.

· Creative thinking and problem-solving skills, with a passion for staying ahead of industry trends.

· Be a self-starter

· Be strategic and hands-on

· Demonstrate a can-do attitude

· Ideally will have some experience working for an agency or managing an agency from the client side

· Be a Welsh speaker (desirable)Teitl y Swydd: Arbenigwr Cyfathrebu (Arweinydd Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Cyfryngau Cymdeithasol)

Tîm: Cyfathrebu

Cyflog: £40,000 + (yn ddibynnol ar brofiad)

Trosolwg o'r swydd

Bydd yr Arbenigwr Cyfathrebu yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaethau cyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus cynhwysfawr i ysgogi ymgysylltu, cynyddu ymwybyddiaeth brand, a chefnogi ein hamcanion busnes ac amcanion ein cleientiaid. Byddwch yn gyfrifol am y rhannau a enillir, a rennir ac a berchenogir (E/S/O) o strategaeth gyfathrebu integredig ar gyfer Orchard a'n Cleientiaid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cymryd perchnogaeth o Gysylltiadau Cyfryngau a Chyfathrebu mewn Argyfwng ac yn meddu ar wybodaeth gadarn am Strategaeth Gynnwys, Marchnata Dylanwadwyr a'r holl lwyfannau/offer Cymdeithasol a Digidol perthnasol. Byddai disgwyl i'r Arbenigwr Cyfathrebu ddyfeisio, datblygu a chyflwyno strategaethau E/S/O y gellir eu mesur a'u gwerthuso o ran effeithiolrwydd yn erbyn dangosyddion perfformiad allweddol, enw da brand, newid ymddygiadol ac arwain gwaith cynhyrchu a gwerthu. Bydd gennych hefyd gyfrifoldebau i helpu i sicrhau busnes cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol newydd.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys dethol a datblygu tîm sy'n gallu cyflawni prosiectau yn ôl cyllidebau ac amserlenni y cytunwyd arnynt ac i safon eithriadol.

Mae'r rôl hon yn hanfodol wrth sicrhau ymgyrchoedd integredig di-dor.

Sut i wneud cais

I wneud cais, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol (hyd at 1 dudalen) i [email protected].

Rydyn ni'n cael nifer fawr o geisiadau felly er y byddwn yn gwneud ein gorau i gysylltu â phawb, os na fyddwch wedi clywed ganddon ni o fewn mis i wneud cais, yn anffodus, fe fyddwch chi wedi bod yn aflwyddiannus.

Amdanoch chi

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon, byddwch yn...

· Gallu dangos hanes cryf o gysylltiadau cyhoeddus/cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu allanol

· Medrus wrth gynnal ymchwil ar gyfer sicrhau dealltwriaeth fydd yn sail i strategaeth a thactegau cyfathrebu

· Datblygu a gweithredu strategaethau cyfathrebu cynhwysfawr i gyflawni amcanion a nodau cleientiaid.

· Goruchwylio creu cynnwys atyniadol ar draws gwahanol sianeli, gan gynnwys datganiadau i'r wasg, postiadau cyfryngau cymdeithasol, copi gwefan, a mwy.

· Cynyddu ein portffolio cleientiaid, gan arwain ar Dendrau a chyflwyniadau i gleientiaid.

· Meddu ar wybodaeth weithredol a dealltwriaeth fanwl o gynnwys digidol a strategaeth a darpariaeth cyfryngau cymdeithasol.

· Meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gyda'r gallu i gydweithio'n effeithiol â chleientiaid, aelodau'r tîm a rhanddeiliaid.

· Cydweithredu'n draws-weithredol ag adrannau eraill, gan gynnwys digwyddiadau, cynyrchiadau, ymgyrchoedd creadigol a'r cyfryngau i alinio ymdrechion cyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus ag amcanion cyffredinol ein cleientiaid.

· Meddu ar brofiad o weithio mewn sefydliad aml-gynnyrch, aml-wasanaeth

· Meddu ar brofiad o reoli pobl i arwain a mentora tîm o weithwyr cyfathrebu proffesiynol, gan ddarparu arweiniad, cefnogaeth ac adborth i sicrhau gwaith o ansawdd uchel.

· Meddwl yn greadigol ac â sgiliau datrys problemau, gydag angerdd dros aros ar flaen y gad gyda thueddiadau'r diwydiant.

· Hunan-ddechreuwr

· Strategol ac yn ymarferol

· Dangos agwedd ragweithiol

· Yn ddelfrydol bydd gennych rywfaint o brofiad yn gweithio i asiantaeth neu reoli asiantaeth o ochr y cleient

· Siaradwr Cymraeg (dymunol)

The Package

Orchard’s benefits package

Our people are what makes us so special. That’s why we offer a generous benefits package to all who are part of our team. Here’s an example of the benefits that are available:

· Flexible and remote working opportunities

· 10 – 4 core hours

· 25 days annual leave

· Monthly wellbeing hours

· Employer Supported Volunteering

· Enhanced Maternity/Paternity/Adoption Leave

· A generous training budget

· Private medical cover

· Cycle to work scheme

· 8% pension (that’s 4% matched from you and us)

· Social events and activities (such as end of month drinks, film club and 5 a side football)

We’re an equal opportunity employer, which means we’ll consider all suitably qualified applicants regardless of gender identity or expression, ethnic origin, nationality, religion or beliefs, age, sexual orientation, disability status or any other protected characteristic. We recruit and develop our people based on merit and their passion and we’re committed to creating an inclusive environment for all employees.

Progressive. Respectful. Imaginative. Mindful. Excellence.


Pecyn buddion Orchard

Ein pobl sy'n ein gwneud ni mor arbennig. Dyna pam rydyn ni’n cynnig pecyn buddion hael i bawb sy’n rhan o’n tîm. Dyma enghraifft o’r buddion sydd ar gael:

· Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell

· Oriau craidd 10 – 4

· 25 diwrnod o wyliau blynyddol

· Oriau lles bob mis

· Gwirfoddoli â Chefnogaeth y Cyflogwr

· Absenoldeb Gwell o ran Mamolaeth / Tadolaeth / Mabwysiadu

· Cyllideb hyfforddi hael

· Yswiriant meddygol preifat

· Cynllun beicio i'r gwaith

· Pensiwn o 8% (sef 4% ganddoch chi, a ninnau’n rhoi’r un faint)

· Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol (fel diodydd ar ddiwedd y mis, clwb ffilmiau a phêl-droed 5 bob ochr)

Rydyn ni'n gyflogwr cyfle cyfartal, sy’n golygu y byddwn yn ystyried pob ymgeisydd sydd â chymwysterau addas beth bynnag eu hunaniaeth neu fynegiant rhywedd, eu tarddiad ethnig, eu cenedligrwydd, eu crefydd neu eu credoau, eu hoedran, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu statws anabledd neu unrhyw nodwedd warchodedig arall. Rydyn ni'n recriwtio ac yn datblygu ein pobl ar sail teilyngdod a’u hangerdd ac rydyn ni wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol ar gyfer pob gweithiwr.

Blaengar. Parchus. Dychmygus. Ystyriol. Rhagoriaeth.